Bolagsstyrning / Bolagsordning

Bolagsordning

 

A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget

(publ), org. nr 556626-2407

 

1 Bolagets firma
Bolagets firma är A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ). Bolaget är publikt.

2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Skellefteå, Västerbottens län. Bolaget kan hålla bolags-stämma i Skellefteå eller Stockholm.

3 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet med tillhandahållande av produkter och tjänster inom telefoniområdet samt äga och förvalta utrustning för tillhandahållande av teletjänster inom det fasta telefoninätet samt idka därmed förenlig verksamhet.

4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 högst 48 000 000.

6 Aktieslag

Bolagets aktier ska kunna utges i två serier: A-aktier och B-aktier. A-aktier medför en röst vardera. B-aktier medför en tiondels röst vardera. Aktier av vardera akties-laget kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

 

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av både A- och B-aktier ska ägare av A-aktier och B-aktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut ägde och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna tecknings-optioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska befintliga A-aktier medföra rätt till nya A-aktier och befintliga B-aktier medföra rätt till nya B-aktier. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt aktieslag.

 

7 Omvandlingsförbehåll

B-aktie ska kunna omvandlas till A-aktie i nedan angiven ordning.

Ägare av B-aktie ska äga rätt att begära att B-aktie omvandlas till A-aktie i endera av följande fall:

i) Omvandling ska kunna påkallas från den avstämningsdag för vinstutdelning för räkenskapsåret 2014 som beslutas av årsstämman som hålls under år 2015 eller, om det beslutas att vinstutdelning inte ska ske, från dagen för årsstämman år 2015.

ii) Omvandling ska kunna påkallas före den tidpunkt som anges i punkten i) ovan om ägares av B-aktie innehav av röster i bolaget, inkluderat närståendes innehav av röster, understiger 52,9 procent av det totala antalet röster i bolaget. Ägare av B-aktier ska därvid äga rätt att begära omvandling av sådant antal B-aktier att ägarens innehav av röster i bolaget, inkluderat närståendes innehav, efter omvandling uppgår till, men inte överstiger, 52,9 procent av det totala antalet röster i bolaget.

iii) Omvandling ska kunna påkallas före den tidpunkt som anges i punkten i) ovan, av B-aktier som ska säljas till tredje part som inte är närstående till den påkallande ägaren av B-aktier och som inte har ingått avtal om utövandet av rösträtten avseende aktierna i bolaget med den påkallande ägaren av B-aktier.

Begäran om omvandling ska skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlas och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av B-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att på det efter begäran närmast följande styrelsesammanträde behandla ärendet. Styrelsen ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. För det fall konvertering påkallats i enlighet med punkten iii) ovan ska styrelsen anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering så snart bindande avtal avseende överlåtelsen av aktierna ingåtts. Omvandlingen är verk-ställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken.

8 Styrelsen 
Styrelsen ska bestå av fem till åtta ledamöter, med högst fyra suppleanter.

9 Revisorer 
På ordinarie bolagsstämma utses antingen en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter.

10 Kallelse 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

11 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma ska följande ärenden komma förekomma till behandling:

 

1) val av ordförande vid stämman;

2) upprättande och godkännande av röstlängd;

3) val av en eller två justeringsmän;

4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

5) godkännande av dagordningen;

6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionberättelsen;

7) beslut om;

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8) fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;

9) fastställelse av arvoden till styrelse och revisorer;

10) val av styrelse och i förekommande revisorer samt eventuella suppleanter.

11) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

12 Bolagets räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar 1 januari – 31 december.

13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antogs vid extra stämma den 20 mars 2013.