Bolagsstyrning / BolagsstämmorBolagsstämmor


Bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutsfattande organ, ger aktieägarna möjlighet att utöva sitt inflytande i bolaget. 

Bolagsstämmor i A3 kommer att hållas årligen enligt lag samt i övrigt vid behov och vara öppna för samtliga aktieägare. Bolagsstämma får enligt A3 bolagsordning avhållas i Skellefteå alternativt i Stockholm. Stämmorna kommer endast att kunna följas på plats då något annat inte bedöms som motiverat eller ekonomiskt försvarbart för närvarande. Ej heller har det ansetts motiverat av ägarkretsens sammansättning att stämmoförhandlingarna skall simultantolkas eller att presenterat material skall översättas till ett annat språk. Detsamma gäller översättning av protokollet från stämman. 

Vid den årliga årsstämman kommer aktieägarna ges tillfälle att ställa frågor direkt till styrelsens ordförande, styrelsen samt VD, även om bolaget kommer att sträva efter att besvara frågor från aktieägare vartefter de uppstår under året. Bolagets revisorer kommer att vara närvarande vid årsstämman. Årsstämman fattar bland annat beslut i frågor avseende fastställande av resultaträkning och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av ledamöter till valberedningen, val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt val av revisorer, i den mån sådant val ska ske, och fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.