Bolagsstyrning / Bolagsstyrningsrapport


Bolagsstyrningsrapport


Svensk kod för bolagsstyrning, ”Koden”, är en samling grundprinciper för god bolagsstyrning som alla noterade bolag är förpliktade att tillämpa från och med 1 juli 2009. Syftet med Koden är att stärka självregleringen och öka allmänhetens insyn i svenska publika företag, samt att öka kännedomen för den svenska bolagsstyrningsmodellen. Kollegiets uppdrag är att förvalta Koden och främja god bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag och kollegiets verksamhet är en del av svenska näringslivets självreglering på värdepappersmarknaden.

A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) (”A3” eller ”Bolaget”) tillämpar ”Koden” från och med 2009 års årsstämma enligt principen följ eller förklara. Bolagsstyrningsrapporten upprättas även i enlighet med Årsredovisningslagen.