Bolagsstyrning / Bolagsstyrningsrapport


Bolagsstyrningsrapport


Svensk kod för bolagsstyrning, ”Koden”, är en samling grundprinciper för god bolagsstyrning som alla noterade bolag är förpliktade att tillämpa från och med 1 juli 2009. Syftet med Koden är att stärka självregleringen och öka allmänhetens insyn i svenska publika företag, samt att öka kännedomen för den svenska bolagsstyrningsmodellen. Kollegiets uppdrag är att förvalta Koden och främja god bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag och kollegiets verksamhet är en del av svenska näringslivets självreglering på värdepappersmarknaden.

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) (”AllTele” eller ”Bolaget”) tillämpar ”Koden” från och med 2009 års årsstämma enligt principen följ eller förklara. Bolagsstyrningsrapporten upprättas även i enlighet med Årsredovisningslagen.