Pressrum


2020-09-23 08:30

A3:s styrelse föreslår utdelning av Bright Energy

I bokslutskommunikén 2019, som offentliggjordes den 13 februari 2020, kommunicerade styrelsen för A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”) att styrelsen utvärderar möjligheten att dela ut hela A3:s aktieinnehav i intressebolaget Bright Energy AB, org.nr 556864-8231, till A3:s aktieägare. Bright Energy AB har sedan en tid tillbaka förändrat sin verksamhet från att vara ett elhandelsbolag till att enbart sälja sina digitala tjänster på white label basis till främst energibolag, vilket innebär att möjligheten till synergier inte längre finns kvar. A3:s styrelse anser fortfarande att investeringen i Bright Energy AB är intressant men den har inte längre någon naturlig roll i A3:s verksamhet. Följaktligen har styrelsen idag beslutat att föreslå att extra bolagstämman den 16 oktober 2020 beslutar att dela ut hela A3:s aktieinnehav i intressebolaget Bright Energy AB genom att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Bright Intressenter AB (publ) (under namnändring från Grundbulten 36018 AB), org.nr 559270-5288 (”Bright”), varvid en (1) aktie av serie A i A3 berättigar till en (1) aktie i Bright.

Vid tidpunkten för A3:s investering i Bright Energy AB fanns en logisk koppling mellan A3:s verksamhet och den verksamhet som bedrevs i Bright Energy AB. Avsikten var att kunna utvinna synergier och merförsäljning av produkter genom ett samarbete avseende respektive bolags konsumentkunder. Då Bright Energy AB sedan en tid tillbaka har förändrat sin verksamhet till att enbart sälja sina digitala tjänster på white label basis till främst energibolag, finns denna möjlighet till synergier inte längre kvar. A3:s styrelse anser fortfarande att investeringen i Bright Energy AB är intressant men den har inte längre någon naturlig roll i A3:s verksamhet. Istället för att sälja innehavet och därmed gå förlustig möjligheten till värdeskapande föreslår styrelsen att genom utdelning av Bright överföra innehavet till A3:s aktieägare.

Utdelningen innebär att A3:s aktieägare kommer att erhålla aktier i Bright i förhållande till deras nuvarande aktieinnehav i A3. En aktie av serie A i A3 ger rätt till en aktie i Bright.

Utdelningen av aktierna i Bright bedöms genomföras i enlighet med de s.k. Lex Asea-reglerna. Lex Asea är en svensk skatterättslig reglering. Regleringen innebär i korthet att aktierna i ett dotterbolag under vissa omständigheter kan delas ut utan att utlösa någon omedelbar beskattning för svenska skattesubjekt (istället ska anskaffningsutgiften för aktierna i moderbolaget fördelas på aktierna i moderbolaget och de erhållna aktierna i dotterbolaget).


A3:s styrelse föreslår utdelning av Bright Energy - FullversionTillbaka till pressrum


Presskontakt och
Investor relations

Är du journalist, analytiker eller investerare och vill komma i kontakt med A3? Vår presstjänst har jour för mediers ärenden och andra förfrågningar.

+46 (0)771 858 409
ir@a3.se