Pressrum


2020-09-23 08:45

Kallelse till extra bolagsstämma i A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ)

Aktieägarna i A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ), org.nr 556626-2407 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 oktober 2020 kl. 10.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 oktober 2020, dels anmäla sitt deltagande på stämman via post till A3, ”Extra bolagsstämma”, att: Annika Westberg, Box 3124, 903 04 Umeå, per telefon 0738-663999 eller via e-post till annika.westberg@a3.se. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 12 oktober 2020. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 8 oktober 2020 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast måndagen den 12 oktober 2020. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

OMBUD OCH FULLMAKT

Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom ombud. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär som kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.a3.se, eller som kan erhållas på begäran. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress samt uppvisas i original på stämman. Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning eller tillhör någon av riskgrupperna vill vi påminna om möjligheten att delta via ombud istället för att närvara personligen. Vi ber även aktieägare som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste två veckorna eller har befunnit sig i ett riskområde att inte närvara personligen utan delta via ombud. Det gäller också den som har varit i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset.

Kringarrangemangen runt extra bolagsstämman kommer också att hållas så begränsade som möjligt. Bland annat har Bolaget beslutat att det inte kommer att serveras någon förtäring. Planerade anföranden begränsas till ett minimum och antalet närvarande representanter från Bolaget begränsas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordningen

7. Beslut om utdelning av samtliga aktier i Bright Intressenter AB (publ)

8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7

I bokslutskommunikén 2019, som offentliggjordes den 13 februari 2020, kommunicerade styrelsen att styrelsen utvärderar möjligheten att dela ut hela Bolagets aktieinnehav i intressebolaget Bright Energy AB, org.nr 556864-8231, till Bolagets aktieägare.

Vid tidpunkten för Bolagets investering i Bright Energy AB fanns en logisk koppling mellan Bolagets verksamhet och den verksamhet som bedrevs i Bright Energy AB. Avsikten var att kunna utvinna synergier och merförsäljning av Bolagets produkter genom ett samarbete avseende respektive bolags konsumentkunder. Då Bright Energy AB sedan en tid tillbaka har förändrat sin verksamhet till att enbart sälja sina digitala tjänster på white label basis till främst energibolag, finns denna möjlighet till synergier inte längre kvar. Bolagets styrelse anser fortfarande att investeringen i Bright Energy AB är intressant men den har inte längre någon naturlig roll i Bolagets verksamhet.

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att dela ut Bolagets aktieinnehav i intressebolaget Bright Energy AB, genom att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Bright Intressenter AB (publ) (under namnändring från Grundbulten 36018 AB), org.nr 559270-5288, (”Bright”), varvid en (1) aktie av serie A i Bolaget berättigar till en (1) aktie i Bright.

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Bright. Avstämningsdagen förväntas inträffa i nära samband med listningen av aktierna i Bright på Mangoldlistan och senast den 31 december 2020.

Utdelningen av aktierna i Bright bedöms genomföras i enlighet med de s.k. Lex Asea-reglerna. Lex Asea är en svensk skatterättslig reglering. Regleringen innebär i korthet att aktierna i ett dotterbolag under vissa omständigheter kan delas ut utan att utlösa någon omedelbar beskattning för svenska skattesubjekt (istället ska anskaffningsutgiften för aktierna i moderbolaget fördelas på aktierna i moderbolaget och de erhållna aktierna i dotterbolaget).

Värdet på utdelningen av aktierna i Bright bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Bolagets aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Bolaget uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 6 791 488 kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna.

Per den 31 december 2019, uppgick Bolagets fria egna kapital till 184 883 232 kronor. Vid årsstämman den 20 maj 2020 beslutades om en utdelning om 0,50 kronor per aktie, totalt 16 428 721,50 kronor, vilket reducerade det fria egna kapitalet med samma belopp. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 168 454 510,50 kronor.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag, styrelsens yttranden enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen och revisorsyttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen samt Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 finns tillgängliga på Bolagets kontor med adress, Årstaängsvägen 11, plan 8, Stockholm, och på Bolagets webbplats, www.a3.se. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande totalt 32 857 443 A-aktier med en röst vardera och 0 B-aktier med en tiondels röst vardera. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf, samt Bolagets webbplats www.a3.se.

______________

Stockholm i september 2020

A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ)

StyrelsenKallelse till extra bolagsstämma i A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ) - FullversionTillbaka till pressrum


Presskontakt och
Investor relations

Är du journalist, analytiker eller investerare och vill komma i kontakt med A3? Vår presstjänst har jour för mediers ärenden och andra förfrågningar.

+46 (0)771 858 409
ir@a3.se