Pressrum


2020-09-30 08:30

Kammarrätten dömde till Skatteverkets fördel

Kammarrätten i Sundsvall har med ändring av förvaltningsrättens dom dömt till Skatteverkets fördel gällande underskottsavdrag. A3 överväger att överklaga beslutet ytterligare.  

Genom domen, som beslutades igår den 29 september 2020, biföll kammarrätten Skatteverkets överklagande i sin helhet om begränsningar av tidigare års underskott med 111 MSEK samt ca 12 MSEK i efterbeskattning och skattetillägg.  

”Det är ytterst förvånande att kammarrätten nu helt bifaller Skatteverkets talan med beaktande av att A3 hade fullständig framgång i förvaltningsrätten, säger Paul Moonga, VD. Ännu mer förvånande är att kammarrätten går Skatteverket till mötes i frågan om skattetillägg, då förvaltningsrätten fullt ut accepterade A3:s tolkning av gällande rätt. Kammarrättens dom avseende skattetillägg strider mot gällande praxis som innebär att rättstillämpningen i fråga om skattetillägg ska vara ”nyanserad och inte alltför restriktiv”, fortsätter Moonga. 

Frågan om rättstillämpningen avseende skattetillägg bör vara av allmänt intresse och av prejudikatkaraktär. Därför överväger nu A3 att fortsätta ärendet och överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen.  

Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 08.30. 

Tillbaka till pressrum


Presskontakt och
Investor relations

Är du journalist, analytiker eller investerare och vill komma i kontakt med A3? Vår presstjänst har jour för mediers ärenden och andra förfrågningar.

+46 (0)771 858 409
ir@a3.se